Zakazane na rozmowie kwalifikacyjnej

Zakazane na rozmowie kwalifikacyjnej

Zakazane na rozmowie kwalifikacyjnej

Czy istnieją kwestie o które przyszły pracodawca nie może pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Oczywiście.

Podczas rekrutacji nie mogą pojawić się pytania o:

  1. Stan cywilny kandydata i plany dotyczące związków / małżeństwa.
  2. Preferencje seksualne.
  3. Wyznanie i światopogląd.
  4. Twoje poglądy i przekonania polityczne.
  5. Członków rodziny, w tym plany dotyczące posiadania dzieci.
  6. Stan zdrowia.
  7. Majątek,
  8. Pochodzenie.

To pytania, które ingerują w sferę prywatności kandydata i nie powinny paść na rozmowie.

Pytania o jakie dane są zakazane na rozmowie kwalifikacyjnej?

O co, może pytać pracodawca podczas rozmowy rekrutacyjnej, zostało jasno określone w Kodeksie pracy.

Przepis art. 22(1) Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Szukasz pracy? Zobacz wpis – rozmowa kwalifikacyjna.

Brałeś udział w rekrutacji? Dodaj opinie o rozmowie kwalifikacyjnej na Jacy są?.

marlena z-m