Administrator Danych Osobowych

         Administratorem Państwa danych osobowych jest Marlena Ziarkiewicz-Mormul prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Greatprojects Marlena Ziarkiewicz-Mormul („Administrator”), z którą mogą się Państwo skontaktować:

a)     listowanie: Greatprojects Marlena Ziarkiewicz-Mormul, ul. Chorwacka 42/33, 51-107 Wrocław

b)     mailowo: marlena@jacysa.pl

         Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

         Administrator przetwarza powierzone dane w swojej siedzibie, nie przekazuje ich do krajów spoza Unii Europejskiej.

Przetwarzanie danych osobowych

         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ma miejsce w różnych obszarach działania portalu. W zależności od świadczonej usługi, różny jest katalog osób i cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

1.     Dodawanie opinii, przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko/pseudonim  oraz adres e-mail. Podstawa prawna: zgoda osoby oraz niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO).

2.     Zawierania i realizacji umów, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer rachunku bankowego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

3.     Rozpatrywania reklamacji i skarg na świadczone usługi, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, NIP. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Prowadzenia działań marketingowych, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, numer rachunku bankowego. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

5.     Budowa bazy pracodawców, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, numer rachunku bankowego. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.     Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL/NIP, numer rachunku bankowego. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.     Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, możliwe przetwarzane następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL/NIP, numer rachunku bankowego. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.     Portale społecznościowe Administratora tj. Facebook, Twitter, Instagram w celu promowaniu działalności prowadzonej przez Administratora, informowaniu o produktach lub usługach, komunikacji z użytkownikami, prowadzenia statystyk dot. korzystania z stron na portalach społecznościowych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali w zakresie, w jakim użytkownicy dokonują aktywności na profilach, zgodnie z regulaminami wskazanych portali.

Przetwarzane w tym celu dane osobowe obejmują w szczególności: nicki, loginy, zdjęcie profilowe, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony, profile lub subskrybujących kanały, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, dane dotyczące reakcji i innych aktywności użytkowników oraz inne dane publikowane przez użytkowników na stronach, profilach i kanałach na portalach społecznościach prowadzonych przez podmioty z Grupy Edipresse.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia Udostępniających związane z danymi osobowymi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu wskazane niżej uprawnienia.

1.     Prawo do informacji

W przypadku skorzystania z tego uprawnienia poinformujemy Cię o tym:

·       w jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną;

·       jaki długo będziemy przetwarzać Twoje dane;

·       jak będziemy profilować Twoje dane oraz o tym, że możesz się temu sprzeciwić;

·       jakie inne prawa Ci przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.     Prawo dostępu do danych osobowych

Uprawnienie to pozwala na uzyskanie dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych. Możesz to zrobić przez bezpośredni kontakt z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail … Dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując właściwe środki bezpieczeństwa.

3.     Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych, zwane inaczej prawem do “bycia zapomnianym”, to nic innego jak  możliwość zażądania od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy nie będzie żadnej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie, aby dalej przetwarzać Twoje dane, poinformujemy Cię o tym.

4.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania

Administrator ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie.

5.     Prawo do przenoszenia danych

Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi. W ramach tego prawa możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie.

6.     Prawo do wniesienia sprzeciwu

Na działania Administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych może zostać wniesiona sprzeciw. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw

7.     Prawo do wniesienia skargi

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         Informujemy, że jeżeli Państwa żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

1)     w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy;

2)     w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy;

3)     w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia;

4)     w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny;

5)     w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata;

6)     dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy;

7)     prowadzenie statystyk dot. korzystanie z serwisów i aplikacji – nie dłużej niż 1 rok.

Udostępnianie danych

Administrator informuje, że w niżej wskazanych przypadkach udostępnia posiadane dane osobowe.

1.     Udostępniamy dane osobowe dostawcom usług pracującym w naszym imieniu, na przykład w celu: udostępniania hostowania stron internetowych, utrzymywania i zapewniania usług ochrony bezpieczeństwa; realizacji zamówień; przeprowadzania analizy danych i tworzenia raportów. Wymagamy, by takie firmy przetwarzały te informacje w zgodzie z niniejszą informacją o polityce prywatności, zezwalamy im na wykorzystywanie informacji tylko w celach, w jakich zostały im udostępnione i wymagamy, by stosowały rozsądne środki zachowania poufności.

2.     Administrator może ujawniać informacje o użytkowniku, jeśli działa w dobrej wierze, i uważa że takie ujawnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów polskiego prawa albo w odpowiedzi na wyrok sądu, wniosek władz sądowniczych lub żądanie innych władz, nakaz sądowy lub inny nakaz prawnie wiążący.

3.     Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania informacji, które uważa w dobrej wierze za odpowiednie lub konieczne dla jego ochrony przed potencjalną odpowiedzialnością lub wykorzystywaniem w sposób oszukańczy, nieodpowiedni albo nielegalny; dla zbadania i ochrony przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich; dla ochrony bezpieczeństwa lub spójności usług albo dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa użytkowników lub innych osób.

Przekazywanie danych Administratorowi

Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, niemniej ich podanie stanowi warunek konieczny do realizacji celów wskazanych powyżej. Brak podania danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie wadliwością zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, polegającą na niemożności dodania opinii, nawiązania współpracy z Administratorem czy wniesieniem i rozpatrzeniem złożonej skargi.

Cookies

         Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

         Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1. Tymczasowe (sesyjne) – ściśle niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie

2.  Stałe, zewnętrzne – dobrowolne – to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki

2.1 Google Analytics to platforma analityczna. Zbieramy dane własne (tzw. first-party data) o odwiedzających witrynę na podstawie plików cookie, adresów IP; tworzymy segmenty użytkowników w oparciu o historię przeglądania użytkowników i obliczamy dane związane z użytkowaniem strony, takie jak współczynnik odrzuceń, głębokość odwiedzin, odsłony strony itp.Twoje dane są przechowywane przez 26 miesięcy i dotyczą danych użytkownika i zachowania na stronie (tzw. user-level i event-level data) związanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) i identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida, identyfikator Apple dla reklamodawców). (Cel przetwarzania danych: Analityka, Śledzenie konwersji na podstawie zgody, Podstawa prawna: Art. 6(1)(a) RODO).

         Użytkownicy stron internetowych mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

         Wyłączenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Postanowienia końcowe

         Zasady określone w Polityce prywatności oraz cookies podlegają prawu polskiemu.